Sydänmerkki suosituksissa

Suositukset tukevat Sydänmerkki-aterioita

Sydänmerkin mukaisille aterioille on vahva viranomaistuki, koska ne tukevat suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteet ovat ateriasuunnittelun ohjeena valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksissa. Kun ruokapalveluita hankitaan, sosiaali- ja terveysministeriöpuolestaan suosittelee aterioiden olevan Sydänmerkki-aterian mukaisia

Sydänmerkin mukaista ruokaa korkeakouluopiskelijoille

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailua tuetaan valtion varoin (vuonna 2014 noin 30 M€), jonka johdosta opiskelijaravintolassa nautittu ruoka on opiskelijalle edullisempi. Tuen myötä ruoan halutaan olevan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset täyttävää. Ruoan terveellisyyden on myös todettu olevan tärkeää opiskelijoille.

Vuonna 2011 Kela yhdenmukaisti ateriatuen ehtoja sosiaali- ja terveysministeriön (STM, 2010) suosituksen mukaiseksi. Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisema uusittu suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta.

Vuoden 2013 alusta alkaen korkeakouluopiskelijoille ruokaa tarjoavien ravintoloiden on tarjottava Sydänmerkin mukaisia aterioita ateriatukea saadakseen. Opiskelijaruokasuosituksen päivitetty versio julkaistiin vuoden 2016 alussa.


Sydänmerkki-ateria ravitsemussuosituksissa


Vuoden 2014 alussa julkaistuissa uusissa suomalaisissa ravitsemussuosituksissa on otettu kantaa ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden ravitsemuslaatuun. Pääruoan ja sen lisäkkeiden tulisi olla Sydänmerkki-aterian myöntämisperusteiden mukaisia. 

Viime vuosina julkaistuissa eri ikäkausille suunnatuissa suosituksissa terveelliset ateriat on määritelty Sydänmerkin kriteerin. 
  

Terveelliset ateriat kilpailutuksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2010 toimenpidesuosituksen, jonka mukaan ravitsemuslaatu on otettava huomioon ehdottomana valintakriteerinä julkisten ruokapalvelujen hankinnassa. Suosituksen mukaan hyvä ravitsemuslaatu toteutuu, kun hankittavat ateriat ovat Sydänmerkin mukaisia. Huomiota kiinnitetään myös ateriakiertoon, kuluttajaviestintään sekä elintarvikkeiden hankintaan.